Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky pro spotřebitele

             V rámci zlepšování dostupnosti našeho zboží zákazníkům a celkového zlepšování našich služeb veřejnosti poskytuje naše společnost možnost nákupu spotřebitelům skrze internetové stránky naší společnosti, a to za následujících podmínek:      

 1. Prodávající, který uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím - spotřebitelům (dále jen „Spotřebitelům“) na základě těchto prodejních podmínek, je obchodní společnost Chemoplast BEC, a.s., se sídlem Brno, Karlova 7, PSČ  614 00, Česká republika, identifikační číslo:  28293428, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v  Brně oddíl B, vložka 5865. Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Chemoplast BEC, a.s. (dále také jen „prodávající“) a nepodnikající fyzickou osobou (tzv. spotřebitelem) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
 2. Spotřebitel si po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.  
 3. Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář zaslaný společnosti Chemoplast BEC, a.s. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku. Chemoplast BEC, a.s. přijímá objednávky od osob starších 18 let, s bydlištěm na území EU. Chemoplast BEC, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.   
 4. Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí pracovník společnosti Chemoplast BEC, a.s. nejpozději následujícím pracovním dnem po učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty nebo telefonicky. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude objednávka zrušena. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije
 5. Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové nabídky. Nabídka vyplývající z internetového katalogu společnosti Chemoplast BEC, a.s. platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny výrobků společnosti Chemoplast BEC, a.s. jsou uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši.  
 6. Zboží je dodáváno pomocí smluvní přepravní společnosti nebo prostřednictvím České pošty s.p. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce - objednávkovém formuláři. Náklady této přepravy zboží hradí Spotřebitel. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží Českou poštou na dobírku, je doba dodání zboží tři až pět pracovních dnů od potvrzení objednávky pracovníkem společnosti  Chemolast BEC, a.s. Přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a státních svátků). V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován pracovníkem společnosti Chemoplast BEC, a.s. prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude Spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Spotřebitel, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží Spotřebitelem, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů. V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si společnost Chemoplast BEC, a.s. vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících. Náklady na prostředky komunikace na dálku (např. na své internetové připojení a své telefonické připojení), nese Spotřebitel. V případě dodání zboží na Slovensko či do jiných států EU dodáváme zboží podle platného ceníku s poštovným podle sazebníku České pošty, a.s. na základě platby předem na účet IBAN: CZ52 0100 0000 4316 6378 0217. Mezinárodní identifikační kód banky - SWIFT: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP pro osmimístnou variantu). Náklady na bankovní poplatky nese Spotřebitel.
 7. Za objednané zboží - výrobky dodané společností Chemoplast BEC, a.s. je Spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky Spotřebitele, prodávajícímu. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Spotřebitel má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží dobírkou: Platba dobírky při zaslání objednaného zboží poštou na dobírku. Zboží je v tomto případě zaplaceno pracovníkovi přepravní služby, resp. České pošty při dodávce zboží. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky Spotřebitele.  Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká stranám smluvního vztahu povinnost k plnění dle uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je povinen dodat objednané zboží a Spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Podávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. Vlastnické právo k objednanému zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na Spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo ke zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na Spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.  
 8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený v v předchozím odstavci obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 9. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 10. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. Záruční podmínky: Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží Spotřebitelem. Záruku je možno uplatnit na adrese: Chemoplast BEC, a.s., se sídlem Brno, Karlova 7, PSČ  614 00, Česká republika. Poskytování záruky a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují. Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení  dokladu prokazujícího koupi zboží. Prodávající - společnost Chemoplast BEC, a.s. odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud Spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s rozporu s pokyny prodávajícího - společnosti Chemoplast BEC, a.s. Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že Spotřebitel na ně upozorní při dodávce. Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán Spotřebiteli při dodávání objednaného zboží. Informace o pozáručním servisu a o službách poskytovaných po prodeji jsou obsaženy na internetových stránkách prodávajícího - společnosti Chemoplast BEC, a.s. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Spotřebitel prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem splnění zákonných povinností správce, jednání o smluvních vztazích s kupujícím jakožto subjektem údajů, plnění povinností z uzavřených smluv, pro archivační a analytické účely správce, pro marketingové a obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů. Spotřebitel současně dává prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů tak je uvedeno výše. Tento souhlas je dán na dobu neurčitou. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle věty první tohoto odstavce a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Spotřebitel současně prohlašuje, že byl seznámen s právem svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Spotřebitel také tímto dává prodávajícímu svůj souhlas s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem, k osobním údajům získaným z této kupní smlouvy. Současně Spotřebitel dává prodávajícímu souhlas s poskytování osobních údajů třetím osobám, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s obchodní činností prodávajícího. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.   
 3. Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávající společností  Chemoplast BEC, a.s. a Spotřebitelem jako kupujícím. Spotřebitel jako kupující tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a Spotřebitel - kupující dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře.
 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Příloha: Formulář Odstoupení od smlouvy

 

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě doručení objednaného zboží je nutné, aby kupující zboží zkontroloval, zda nevykazuje zjevné vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít, sepsat zápis o poškození s pracovníkem přepravní společnosti (pokud je to možné) a neprodleně informovat prodejce. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel. Podpis zákazníka na přepravním nebo dopravním listě či obdobném dokumentu je brán jako souhlas s převzetím zboží, zároveň zákazník podpisem potvrzuje, že zboží bylo předáno nepoškozeno.

                                                      Zjistí-li kupující vadu zboží dodaného tímto internetovým obchodem, je možné reklamaci uplatnit e-mailem na adrese: reklamace@chemoplast.cz
V rámci uplatnění reklamace předloží kupující doklad o zakoupení zboží, uvede své kontaktní údaje (jméno, adresu, telefon, e-mail) a dopraví zboží prodávajícímu.  Za účelem co nejefektivnějšího vyřízení reklamace je vhodné uvést i číslo objednávky a především podrobný popis závady (o jaké vady se jedná a jak a kdy se projevily).

Oprávněná reklamace bude řešena výměnou zboží, poskytnutím slevy z kupní ceny, vrácením zaplacené kupní ceny nebo opravou v souladu s předmětnými ustanoveními občanského zákoníku.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.

Náklady na dopravu do servisního střediska hradí kupující. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

 Reklamace nebude uznána především v těchto případech:

a)      Pokud závada na zboží vznikla v důsledku nesprávného užívání (nedodržení návodu k užívání a pokynů výrobce) či nesprávného skladování.

b)      Pokud se reklamace týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.

c)      Pokud bude reklamována závada, která se neprojeví.

d)      Pokud kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace.

_

Ochrana osobních údajů

Všechna osobní data poskytnutá prodávajícímu jsou důvěrná a nejsou poskytována třetím osobám, pokud to není nutné k bezproblémovému doručení zboží (tím se myslí poskytnutí adresy příslušnému dopravci).

V Blansku dne 15.3.2016